Ajaýyp stil goşa ýokary demir demir açyk Gazebo YFL-709C

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok.

YFL-709C

Ölçegi

Dia430

Düşündiriş

Iki gatly demir Gazebo Gün öýi

Görnüşi

Garaageslar, kanoplar we ulaglar

Esasy materiallar

Tegelek kompýuter tagtasy we demir çadyr

Möwsüm

Allhli pasyllar

Beautiful Ajaýyp, bezeg jikme-jiklikleri bolan bu giň gazebo, açyk ýaşaýyş meýdanyňyza ajaýyp goşant goşar

● Şol bir wagtyň özünde, maşgalaňyzy we myhmanlaryňyzy güneşli günlerde sowuk we kölegeli eder

Ven Howa bilen örtülen örtük, günüň we ýagyşyň maşgala ýygnanyşyklarynda, barbekülerde, günortan pikniklerinde we doglan gün dabaralarynda güýmenjäni zaýalamaz.

Party Partiýa çadyrynda owadan, bezeg jikme-jiklikleri we poliester üçegi bolan berk demir gurluşy bar

Panel örtügi gazebo çarçuwasyna aňsatlyk bilen berkidýän gyrasy we çeňňegi we aýlaw berkidijileri bar.

Permannet polikarbonat ýokarsy

Iki gezek gaty gazebo üç gat goragly bolup, gün şöhlesiniň süzülmegine we ýylylygy azaltmagyna mümkinçilik berýär, UV blokuna garşy 99% zyýanly şöhleler UV, FADE RESISTANT-howanyň ulanylyşy

Alýumin çarçuwasy

Güýçli poroşok bilen örtülen pos çydamly alýumin gazebo çarçuwasy, ýygnamak we sökmek aňsat çeňňekler

Durnuk gurluşy

Goşmaça durnuklylyk üçin aýaklary we ýer bölekleri, goşmaça berklik üçin 4 burç berkidildi

Uly ýer

Açyk gazebo uly göwrümli, maşgalaňyza we dostlaryňyza durmuşda lezzet almaga mümkinçilik berýär

Maşgalaňyzy we dostlaryňyzy gyzyklandyrmak üçin iň amatly ýer bolan gündelik oazisi döretmek üçin jaýyň daşyny daşarda göçürip, ýaşaýyş ýeriňizi giňeldiň.Bu Demir Gazebo Gün öýi, açyk howada ajaýyp şert döredýär.Howa çydamly açyk örtük astynda poslama çydamly poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy bilen açyk howada lezzet alyň.Iki derejeli üçek amatly howa akymyny üpjün edýär.Salkyn içgileri taýýar saklamak üçin gurlan sazlanylýan hyzmat tekjesini ulanyň.Halaýan möwsümleýin gül sebetleriňizi goşmaça gurşaw üçin berlen çeňňeklerden asyň.Funksiýa ýagtylygy we ýokary dizaýny üçin birleşdirilen potolok çeňňeginden bir çilimi saklap, waý faktoryny güýçlendiriň.Göni öňe, aňsat ýerine ýetirilýän gurnama görkezmeleri bilen halaýan täze açyk meýdanda hiç wagt dynç alarsyňyz.

Bellik

Iki ululygy saýlap bolar:

Model YFL-G709C, Dia430 we YFL-G704C modeli, Dia 360

Mundan başga-da, olaryň hemmesi pol tagtasy bilen ýa-da onsuz amatly bolup biler. Bu Müşderilere bagly.

Jikme-jik surat

8
5
YFL-G709 (2)
O1CN01VwbeFk2CCefekBPTm _ !! 2102108438_ 副本

  • Öňki:
  • Indiki: