OEM / ODM

Açyk ýaşaýyş tendensiýasy ösmegi bilen, ýokary hilli açyk mebellere isleg hem artýar.Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin “Yufulong Outdoor Mebel Co., Ltd.” islendik açyk meýdana laýyk dürli açyk mebel görnüşlerini hödürleýär.

“Yufulong Outdoor Mebel Co., Ltd.”, PE rattan / örme, guýma alýumin, plastmassa ýa-da gaty agaç açyk mebelleri R&D, dizaýn, önümçilik we gaýtadan işlemek boýunça ýöriteleşen OEM / ODM öndürijisidir.Bu pudakda köp ýyllyk tejribe toplap, kompaniýa bazardaky iň ynamdar atlaryň birine öwrüldi.

“Yufulong” açyk mebel kompaniýasynyň ajaýyp önümlerinden biri gazebo we çadyr toplumydyr.Çydamly materiallardan ýasalan bu toplum, toýlar, oturylyşyklar we ýygnanyşyklar ýaly açyk çäreler üçin ajaýyp.Çadyrlary gurmak aňsat we islendik giňişlige laýyk dürli ölçeglerde gelýär.“Yufulong Outdoor Mebel Co., Ltd.” -iň “Gazebo” we çadyr toplumlary müşderilere açyk howada stil we rahatlykda lezzet almaga mümkinçilik berýär.

Kompaniýanyň başga bir meşhur önümi, dürli dizaýnda we ululykda bar bolan diwan toplumlarydyr.Divan howa çydamly we saklamak aňsat bolan ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Müşderiler açyk meýdanda amatly burç döretmek ýa-da myhmanlary üçin amatly oturgyç döretmek isleseler-de, “Yufulong Outdoor Mebel” diwan toplumlary siziň üçin iň oňat saýlawdyr.

“Yufulong” açyk mebeliň nahar toplumyny hem bellemelidiris.Dürli stil we dizaýn bilen müşderiler öz tagamyna we açyk meýdanyna laýyk ajaýyp toplum tapyp bilerler.Stol we oturgyçlar çydamly we arassalamak üçin ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Müşderiňiz maşgala naharyny ýa-da “BBQ” oturylyşygy geçirýärmi, “Yufulong” açyk mebelde nahar stollary we oturgyçlary bar.

Gowy bir käse kofe ýa-da çaý halaýanlar üçin “Yufulong” açyk mebel kompaniýasy kafe toplumy hökmany zat.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan bu toplumlar açyk kafe, restoran ýa-da öý eýwany üçin ajaýyp.Stollar we oturgyçlar, halaýan içgilerinden lezzet alýan mahaly müşderilere iň oňat rahatlygy üpjün etmek üçin niýetlenendir.

Asma oturgyçlar / swing oturgyçlary, paluba oturgyçlary, plýa beach oturgyçlary we parazollar “Yufulong” açyk mebel tarapyndan hödürlenýän beýleki önümleriň arasynda.Bu önümleriň hemmesi dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin jikme-jikliklere üns bilen taýýarlanýar.

“Yufulong” açyk mebel kompaniýasy bilen işlemegiň artykmaçlyklaryndan biri, olaryň OEM / ODM hyzmatydyr.Kompaniýada ýokary hilli açyk mebel öndürmäge bagyşlanan tejribeli dizaýnerler we inersenerler topary bar.Bu hyzmatyň üsti bilen, müşderiler açyk mebellerini aýratyn zerurlyklaryna, ileri tutulýan materiallaryna we dizaýnlaryna görä düzüp bilerler.

Sözümiň ahyrynda, “Yufulong Outdoor Mebel Co.” hiline, dizaýnyna we müşderiniň kanagatlanmagyna baha berýän kompaniýadyr.Gazebo we çadyr toplumlary, diwan toplumlary, nahar saçagy we oturgyç toplumlary, kofe toplumlary, asylan oturgyçlar / swing oturgyçlary, zal oturgyçlary, plýa beach oturgyçlary, zontikler we başgalar ýaly köp sanly önüm bilen müşderiler açyk mebel tapjakdygyna ynanýarlar. zerurlyklary.OEM / ODM hyzmatlary bilen birleşdirilen müşderiler, açyk meýdançalaryna goşmaça stil we rahatlyk goşýan özboluşly we şahsylaşdyrylan açyk mebel döredip bilerler.