Biz hakda

Sahypamyza hoş geldiňiz

“Yufulong” açyk mebel kompaniýasy, Guangdong welaýatynyň Şunde şäherinde ýerleşýär.Biz Senagat we söwda integrasiýasy.Esasan PE rattan / örme, guýma alýumin we plastmassa ýa-da gaty agaçdan ýasalan mebel (gazebo we çadyr toplumy, diwan toplumy, nahar stollary we oturgyçlar toplumy, kafe toplumy, asma / swing oturgyçlary üçin gözleg we işläp düzmek, dizaýn we önümçilik bilen meşgullanýar. , salon oturgyjy, plýa beach oturgyçlary, zontikler, dürli görnüşli.) Döwrebap dizaýnlaryň uly görnüşi, ähli sarp edijiniň isleglerini kanagatlandyrýan önümler, OEM (Biz siziň islegiňiz boýunça öndürip bileris).

Ilki bilen hil, müşderiler ilkinji nobatda önümçilik prosedurasynyň her nokadyndan ahyrky gözden geçirilişe, gaplamaga we iberilişine çenli ünsli işleýärler diýen dolandyryş pikiri bar.

Kepilnama üçin geçen önümlerimiziň hemmesi üçin.Bahasy ýerliklidir.Kompaniýanyň güýji, agyr karz, şertnamany ýerine ýetiriň, 3-5 ýyl önümiň hilini kepillendirýär, köp görnüşli dolandyryş häsiýetli we az girdeji, ýöne ýokary dolanyşyk ýörelgesi müşderileriň ynamyny gazandy we dünýäniň dürli künjeklerinden ýokary baha aldy.

Önümçilikden eltişe çenli gowy guramaçylykly hyzmatlary hödürlemek bilen, her bir müşderiniň önümlerimizi ajaýyp ýagdaýda alýandyklaryna göz ýetirmek üçin materiallar, el işleri, gurnama, gaplamak we ibermek ýaly her bir işe gözegçilik edýäris. .Diňe lomaý satyjylar we dilerler bilen hyzmatdaşlyk etmek, köpçülikleýin önümçilikde ýöriteleşdirilen dizaýnlary ýerine ýetirmek, taslamalar we aýratyn alyjylar hem YFL-de garşylanýar.

Biziň wezipämiz, müşderilerimize iň gowy hyzmaty bermek we müşderilerimiz bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmak, bu bolsa ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döretmäge alyp barýar.Dünýädäki işimizde ýokary hilli önümleri, dogruçyllygy, dogruçyllygy we jogapkärçiligi üpjün etmek bilen müşderilerimizi birinji orunda goýmagy maksat edinýäris.

"" Hil kompaniýanyň durmuşydyr "diýýäris. Biziň maksadymyz, işiňiziň üstünlikli bolmagyna kömek etmekdir. Size nämäniň gerekdigini aýdyň. Muny amala aşyrarys! Bizi saýlaň, bilelikde ulalyň!