“Patio Set” balkon mebelleri Daşky örülen oturgyç oturgyç howly, balkon we bag üçin oturgyç oturgyçlary

Gysga düşündiriş:


 • Model:FL-5093
 • Düşegiň galyňlygy:8 sm
 • Material:Alýumin + Rattan
 • Önümiň beýany:5093 Açyk Rattan balkon toplumy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  ● Ajaýyp durnuklylyk we çydamlylyk: Bu 3 bölek eýwan toplumy, poluňyzy goramak we balkon mebellerini has durnuklaşdyrmak üçin süýşmeýän aýak ýassygy bilen enjamlaşdyrylandyr.Oturgyjyň aşagyndaky X görnüşli ýaýlar bar, tutuş oturgyç uly ýük göterijilik ukybyna eýe.Gatnaşykly oturgyçlar ajaýyp PE rattan we güýçli polat çarçuwadan ýasalýar, olar aňsat deformasiýa ýa-da poslamaýar, şonuň üçin mebel toplumy uzak wagtlap ulanylyp bilner.

  Ick Galyň we ähli howa ýassygy: Softumşak gubka bilen doldurylan we has galyň (2 ") oturgyç size goşmaça rahatlyk berýär. Fermuar dizaýny bilen aýrylýan örtükler, aňsat arassalanmak we saklamak üçin aýyrmak amatly. Poliester mata materiallary üýtgäp durýan howa şertlerine uýgunlaşyp biler.

  ● Ergonomiki açyk oturgyç: Bu açyk eýwan oturgyçlary ergonomiki taýdan goşmaça lomber goldaw üçin arka bilen deňagramlaşdyrylýar we iki sany örülen oturgyç we kofe stoly bilen gelýär.Iki gapdalyndaky goltugyň egrisi, amatly we deri üçin oňaýly goldaw, bedeniňize laýyk gelýär.Stoluň üstünde içgiler ýa-da naharlar goýup, rahat durmuşdan lezzet alyp bilersiňiz.

  Out Açyk meýdanda ýaşamak üçin iň gowusy: Tebigat görnüşli howa şertli örme, ähli möwsümlerde ulanmak üçin amatly.Iki oturgyç bilen stoluň utgaşmasy ýakyn söhbetdeşlik üçin ajaýyp.Premium ýeňil rattan bu açyk oturgyjy eýwandan gazona ýa-da howlydan baga geçirmegi aňsatlaşdyrýar.

  Galyň oturgyç ýassygy

  Spumşak gubka bilen doldurylan we has galyň (8 sm) oturgyçlar size goşmaça rahatlyk berýär.Fermuar dizaýny bilen aýrylýan gapaklar, aňsat arassalanmak we saklamak üçin aýyrmak amatly.Poliester mata materialy üýtgäp durýan howa şertlerine uýgunlaşyp biler.

  Premium PE Rattan

  Gatnaşykly oturgyçlar 3 bölek ajaýyp PE rattandan we güýçli polat çarçuwadan ýasalýar, aňsat deformasiýa ýa-da poslamaýar, şonuň üçin mebel toplumy uzak wagtlap ulanylyp bilner.

  Güýçli aralyk

  Oturgyjyň aşagyndaky ýaýlaryň kömegi bilen tutuş oturgyç uly ýük göterijilik ukybyna eýe.

  5093 Açyk Rattan balkon toplumy mebelde berk demir çarçuwasy we PE rattan bar.Çerkezimiz güýçli we çydamly, şol bir wagtyň özünde ýeňil.Howanyň PE arassalaýjysy, diwanyňyzyň çydamly bolmagyny üpjün etmek üçin adaty örülenlerden has ýokarydyr. Mundan başga-da, nusgawy gara rattan has asylly we kaşaň görünýär we günüň dowamynda özüne çekiji bolýar.Oorapyk, açyk bag, kwartira, balkon, ertirlik nahary, seýilgäh, howly, eýwan, howuz kenary we howly üçin amatly.Myhmanlary gyzyklandyrýarsyňyzmy ýa-da maşgalaňyz bilen ýeke wagt geçirýärsiňizmi, ajaýyp we rahat mebel isleýärsiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki: