Gatnaşyk mebel toplumy, Daşky bölümli divan örme söhbetdeşligi Daşarky düşek stol bilen düzülýär

Gysga düşündiriş:


 • Model:YFL-1018S
 • Düşegiň galyňlygy:8 sm
 • Material:Alýumin + Rattan
 • Önümiň beýany:1018S açyk rattan L şekilli diwan toplumy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  ● DÖWRÜN GÖRNÜŞI - 6 bölek eýwan mebel toplumynda 2 burç oturgyç, 3 golsyz oturgyç we 1 stol bar;Islegleriňize laýyk düzüliş kombinasiýalaryny düzüň;Veranda, howuz, bag, howly, howly, eýwan ýa-da balkonda dostlaryňyzy we goňşularyňyzy hezil ediň.(Easyeňil gurnamak üçin bu iki burçly oturgyç birmeňzeş dizaýny paýlaşýar we bilelikde ýerleşdirilende asimmetrik görüşe sebäp bolýar).

  ● STURDY & DURABLE MATERIAL- Premium PE rattan örülen we metal çarçuwadan ýasalan;Önüm berk bolmak bilen uly ýük göterijiligini göterip biler;Poslama garşy örtük, suwa garşylyk we UV goragy berýär;Uzak ömür sürmek üçin aşa howa çydam edip biler.

  OD MODERN & COMFORTABLE- Klassiki açyk gök ştapel süýümli ýassyklar, ajaýyp we döwrebap dizaýn bilen çal çal rattan;Premium galyňlanan gubka bilen doldurylan oturgyç ýassyklary oňat çydamlylygy hödürleýär, deformasiýa aňsat däl;Berkidilen şah tokly dizaýny, ýassyklary süýşmegi aňsatlaşdyrmaýar.Maşgalaňyz bilen boş wagtlardan lezzet almaga mümkinçilik berýär.

  ● AASY GÖRNÜŞ- Aýyrylýan ýassyk örtükleri aňsatlyk bilen açyp we arassalap bolýar;Arassalamak üçin diňe howa çydamly örüjini süpüriň;Stoluň gyzgyn aýnasy dyrnaklardan goraýar;Mebel toplumy birnäçe ýyllap arassalamak we saklamak üçin amatlydyr.

  Howa çydamly PE Rattan

  Howa çydamly PE rattan suw geçirmeýän, berk, howpsuz.Uzak ulanylandan soňam aňsat daralmaz, solmaz ýa-da gabyklanmaz.Ansat arassalanyp we köp ýyllap tehniki hyzmat etmezden ulanyp bolýar.

  Güýçli metal gurluşygy

  Güýçli metal çarçuwasy çydamlylygy üpjün edýär we uzak wagtlap ulanylandan soň hem gurluş bitewiligi bilen uly ýük göterijiligini üpjün edýär.Faceerüsti örtük poslama garşydyr.Açyk dynç almak üçin ajaýyp saýlaw.

  Kauçuk aýaklary tekizlemek

  Aýak ýassygyndaky düwme dizaýny, mebelleriň beýikligini we derejesini sazlamagy aňsatlaşdyrýar.Süýşmäge garşy rezin aşaky pad poluňyzy goraýar we mebelleri durnukly saklaýar.


 • Öňki:
 • Indiki: