Süýşýän gapylar bilen “Sun House Gazebo” YFL-3092B

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. YFL-3092B we YFL-3092E
Ölçegi 300 * 400 sm ýa-da 360 * 500 sm
Düşündiriş Süýşýän gapylar bilen galvanizli Gazebo Gün öýi
Arza Bag, seýilgäh, Patio, plýa Beach, üçek
Wagt Kemping, syýahat, oturylyşyk
Möwsüm Allhli pasyllar

PURPLE LEAF Hardtop Gazebo

Aýratynlyklary we aýratynlyklary

Häzirki zaman minimalist dizaýny

Poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy

Iki gatly galvanizli polat üçek

Täsin suw akabalarynyň dizaýny

UV garşy perdeler

Fermuar torlary

Poslamaýan alýumin çarçuwasy

Çarçuwa köp ýyllap dowam etjek poroşok örtükli çydamly, poslamaýan alýuminden ýasaldy.Bu maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen nahar iýmek, söhbet etmek we dowamly ýatlamalary döretmek üçin wagt geçirmek üçin ajaýyp ýer bolar.

Iki goşa dizaýn

Şemalladylýan goşa depeler zyýanly UV şöhlelerinden howpsuzlygy üpjün edýär, üýtgeşik dizaýn bolsa ýeliň geçmegine mümkinçilik berýär.Tomusyň ýokary temperaturasyna çydap bilýär we UV şöhlelerine çydap bilýär, lezzet almak üçin köp ajaýyp kölege berýär.

Täsin suw akabalarynyň dizaýny

Özboluşly suw akabalarynyň dizaýny, ýagyş suwlarynyň ýokarky çarçuwanyň gyrasyndan polýusa, soňra bolsa ýere akmagyna mümkinçilik berýär.Rainagyş möwsüminde kynçylyklary we aladalary azaldyň.Maksatly dizaýn gazebonyň ömrüni uzaldýar we gaty ýokarky gazebony gowy ýagdaýda saklaýar.

Galvanizli polat üçek

Adaty mata ýa-da polikarbonat materialynyň ýerine gaty gaty metal.Maşgala we dost ýygnaklary, agşamlyk naharlary we toý dabaralary üçin ajaýyp saýlaw.Adaty ýumşak üst bilen deňeşdirilende, bu görnüşdäki üçek islendik güýçli garyň öňüni alyp, şemally şertlerde ýeňip bolmajak durnuklylygy üpjün edip biler.

Galvanizli Gazebo Gün öýi, howlyňyzyň bezegine ajaýyp goşundy.Uly kölege hödürleýär we ýagty yşykdan, gün şöhlelerinden we güýçli yssydan täsirli uly gorag berýär.Galvanizli polat üçek sebäpli howa şertlerine çydamly.Tor we perdeler, açyk gizlinligiňizi gorap biler we maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen açyk howada hezil etmäge mümkinçilik berer.Bu gazebo, ýokary derejeli, kölegeli ýoluňyzdan lezzet alýan myhmanlaryňyza ýatdan çykmajak täsir galdyrar.

Ajaýyp örtük funksiýasy

Gazebo diňe bir şahsy giňişlik goşman, eýsem günüň goragyny üpjün edýän süýşýän gapylar bilen gelýär.Pikniklere we oturylyşyklara ýer eýeçiligini edýäňizmi ýa-da bagyňyz ýa-da howlyňyz üçin täze görnüş isleseňiz, bu gazebo islendik ýere ajaýyp goşundy. Siz perdäniň ýagdaýyny zerurlygyňyza görä sazlap bilersiňiz, dem alýan, ýarym örtülen ýa-da doly örtülendir, size bagly!

Jikme-jik surat

11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010

  • Öňki:
  • Indiki: